Procedura podziału nieruchomości krok po kroku

Podział nieruchomości to proces, który może być konieczny w przypadku współwłasności, gdy współwłaściciele chcą zakończyć wspólną własność. W Polsce procedura ta jest uregulowana prawnie i może być przeprowadzona tylko przez geodetę.

Wstępne działania przed podziałem nieruchomości

Przed przystąpieniem do podziału nieruchomości, warto poznać swoje prawa i obowiązki jako współwłaściciel. Warto również zasięgnąć informacji na temat ewentualnych ograniczeń prawnych, które mogą wynikać z lokalizacji nieruchomości, na przykład związanych z planem zagospodarowania przestrzennego. Następnie należy uzgodnić z pozostałymi współwłaścicielami sposób podziału nieruchomości oraz ustalić warunki tego podziału, takie jak proporcje udziałów czy sposób wykorzystania poszczególnych części nieruchomości po podziale.

Wybór geodety i sporządzenie operatu

Kolejnym etapem jest wybór geodety, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie podziału nieruchomości. Geodeta powinien posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w tego typu pracach. Współwłaściciele powinni podpisać z geodetą umowę, która określi zakres i koszty usługi. Następnie geodeta przystępuje do sporządzenia operatu podziału nieruchomości, który zawiera opis granic oraz powierzchni poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału. Operat ten musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz z ustaleniami współwłaścicieli.

Zgłoszenie podziału nieruchomości do starostwa

Po sporządzeniu operatu podziału nieruchomości przez geodetę, należy zgłosić wniosek o dokonanie wpisu podziału do starostwa powiatowego. Wniosek taki powinien zawierać dane osobowe współwłaścicieli, opis nieruchomości oraz załączony operat podziału. Starostwo sprawdza zgodność operatu z obowiązującymi przepisami prawa oraz z ustaleniami współwłaścicieli i wydaje decyzję administracyjną o zatwierdzeniu podziału nieruchomości. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony starostwa, decyzja ta jest ostateczna i prawomocna.

Podsumowując, proces podziału nieruchomości może być skomplikowany i wymaga współpracy ze strony wszystkich współwłaścicieli oraz geodety. Pamiętajmy, że podział nieruchomości w Szubinie to proces, który wymaga przestrzegania odpowiednich procedur prawnych oraz współpracy z geodetą i starostwem powiatowym.